ยินดีต้อนรับสู่เทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้

ปรัชญา

เน้นการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมจริยธรรม

ผู้อำนวยการ นายมนัส เปล่งวิทยา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองขาม ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ได้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2501 แบบโรงนา เสาไม้จริง เครื่องบนไม้ไผ่ มุงด้วยหญ้าคา ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 20 เมตร นายจันทร์ วิถี อดีตผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำในการก่อสร้าง
ครูที่มาสอนคนแรก คือ นายซอ มหาทรัพย์ มีนักเรียนทั้งหมด 40 คน
พ.ศ. 2505 ได้งบประมาณซ่อมแซม 3,600 บาท ชาวบ้านร่วมกันปลูกสร้างอาคารใหม่ มีพระอธิการแหลม กิติสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดรางบัว เป็นผู้อุปการะ สร้างแบบ ป.1 จ จำนวน 2 ห้องเรียน ปลูกในเนื้อที่ของโรงเรียนที่ได้จัดจองไว้ 25 ไร่ ตามหลักฐาน ส.ค.1 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฉนด
15 พฤศจิกายน 2511 ได้ย้ายอาคารมาอยู่ในที่ใหม่ เนื่องจากอาคารเรียนเดิม คับแคบ โดยได้งบประมาณ 45,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนอีก 3 ห้องเรียน
พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 450,000 บาท
พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณสร้างโรงอาหาร 1 หลัง แบบ 312 งบประมาณ 150,000 บาท
พ.ศ. 2528 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แทนอาคารเดิม แบบ สปช.102/2526 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 557,000 บาท
พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณสร้างห้องสมุดจากผู้ปกครองนักเรียน 1 หลัง แบบเขียนเอง เป็นเงิน 65,000 บาท
พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณสร้างอาคารเด็กเล็ก(เรือนมหาบัว)จาก คุณอุไรลักษณ์ มหาคุณ เป็นเงิน 175,600 บาท
พ.ศ. 2549 ต่อเติมอาคารเด็กเล็กอีก 1 ห้อง ได้งบประมาณจาก คุณสมเกียรติ วิจิตพนมศิลป์ 160,000 บาท ปรับเปลี่ยนห้องเด็กเล็กเป็น ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสำนักงานโรงเรียน
ปัจจุบัน นายมนัส เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ครู 8 คน ภารโรง 1 คน

ภาพแห่งความทรงจำ

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

คนรู้ใจ